El Comú d'Andorra la Vella elaborarà un protocol de prevenció i abordament de l'assetjament sexual i per raó de qualsevol discriminació, sigui de gènere, cultura, raça, entre altres. Aquesta és una de les primeres accions que es desprenen de la implantació del Pla d'igualtat, una eina que al llarg dels propers quatre anys permetrà, més enllà de complir amb la legislació vigent, aplicar una manera de treballar més igualitària i sense diferències per raó de gènere.

Així doncs, el Pla d'igualtat es marca com a objectius prevenir i abordar l'assetjament sexual i per raó de qualsevol discriminació, emprar un llenguatge inclusiu, fomentar i millorar la conciliació i disposar d'un sistema de promocions més eficient. A més, també es constituirà una nova Comissió d’Igualtat, composta per voluntaris de la plantilla de treballadors del Comú i membres del Sindicat de Treballadors del Comú d'Andorra la Vella (Sitca), amb l'objectiu de vetllar pel bon desenvolupament i compliment del pla.

Entrant al detall, per a l'elaboració del document s'ha dut a terme una enquesta anònima als treballadors del Comú, la qual han respost un 65% de la plantilla, per a determinar de quina situació es parteix i quines són les necessitats que expressa el personal, i una diagnosi de la situació, de la qual se'n desprèn que, tot i que hi ha aspectes que cal treballar, el Comú d'Andorra la Vella és un entorn de treball igualitari, amb un 52% d'homes i un 48% de dones.

De l'estudi també es constata que els salaris són igualitaris, gràcies a la codificació normativa, la qual garanteix que els homes i les dones tenen la mateixa retribució per a la mateixa categoria professional. Tanmateix, hi ha una bretxa salarial d'entre el 4% i el 6%, una xifra molt allunyada de la mitjana del 20% registrada en el conjunt d'Andorra. Un altre dels punts que es percep de la diagnosi és que, en l'àmbit de la formació, hi ha una distribució equilibrada i gairebé igualitària.

Amb tot, la voluntat del Comú és fer un pas més en l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes per combatre qualsevol mena de desigualtat, incloent-hi les relatives a la raça i la cultura, entre altres.